Kačių veisimo taisyklės

PATRVIRTINTA:

2018-05-22

Valdybos posėdžio nutarimas

Nr.18/05-22

 

KAČIŲ VEISIMO TAISYKLĖS

 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Klubo „Top Miau“ (toliau Klubo) Kačių veisimo taisyklės (toliau Taisyklės) reglamentuoja Klubo narių Klube registruotų kačių veisimo tvarką, reikalavimus veisiamoms katėms ir katinams (toliau abu kartu Katės), kergimo planavimą, informavimo apie kergimą ir kačiukų apžiūrų tvarką bei už šių Taisyklių nesilaikymą taikomas nuobaudas.
 2. Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis Pasaulinės Kačių Federacijos, angl. World Cat Federation (Toliau WCF) taisyklėmis, Klubo įstatais ir Lietuvos Respublikos įstatymais.
 3. Kačių ir jų palikuonių sveikata, veislės fenotipo, genotipo ir charakterio tobulinimas yra kiekvieno veisėjo pagrindinis tikslas ir prioritetas.
 4. Visos Klubo nario veisiamos katės turi būti įrašytos į Klubo veisiamų kačių registracijos knygą (toliau Registrą).
 5. Visiems gimusiems kačiukams nuo Klube registruotų kačių yra privaloma gauti kilmės dokumentus Klube.

 

II.REIKALAVIMAI VEISIAMOMS KATĖMS

 

 

 1. Klubo narys veisti planuojamą katę turi įregistruoti Klube kaip Veisimo klasės katę arba kaip Parodų klasės katę. Veisėjas turi teisę pasirinkti, į kurią klasę įregistruoti veisti planuojamą katę, atsižvelgdamas į katės temperamentą ir kitas individualias katės savybes.

Veisėjas, norėdamas perregistruoti katę iš Veisimo klasės į Parodų klasę ar atvirkščiai, privalo sumokėti nustatyto dydžio katės registracijos mokestį.

 1. Klubo nariui Kates leidžiama veisti, jei jos atitinka visus šiuos reikalavimus:
  1. katė turi kilmės dokumentą, kuriame nurodytos ne mažiau nei 3 kartos;
  2. katė kergimo metu yra ne jaunesnė nei 10 mėnesių, nebent kergimui iki 10 mėnesių amžiaus yra raštiška sertifikuoto veterinarijos gydytojo rekomendacija;
  3. katė yra įrašyta į veisiamų kačių registracijos knygą Klube pasirenkant Veisimo ar Parodų klasę;
  4. po paskutinės tos katės kačiukų vados gimimo praėjo ne mažiau kaip 4 mėnesiai.
 2. Reikalavimai Veisimo klasės katei (mot. lytis):

Katė turi būti įregistruota Klube kaip Veisimo klasės katė.

 1. Reikalavimai Parodų klasės katei ( mot. lytis)

Katė tuti būti įregistruota Klube kaip Parodų klasės katė ir turi gauti:

 1. iki 1-ojo kergimo Kačiukų klasės Čempiono titulą arba Jaunimo klasės čempiono titulą ir turėti tai patvirtinantį titulo sertifikatą;
 2. katė, turinti Čempiono titulą Kačiuko ar Jaunimo klasėje ir turinti tai patvirtinantį titulo sertifikatą, turi gauti ne žemesnį kaip 1 įvertinimą „puikiai“ (angl.Ex) kas metus;
 3. katė, turinti Čempiono titulą (suaugusių kačių klasėje) ir turinti tai patvirtinantį titulo sertifikatą, turi gauti ne žemesnį kaip 1 įvertinimą „puikiai“ (angl.Ex) kas dvejus metus;
 4. katei, turinčiai Tarptautinio Čempiono titulą ir turinčiai tai patvirtinantį titulo sertifikatą, suteikiama nuolatinė teisė kergtis nedalyvaujant parodose;

 

 

 1. Reikalavimai katinui (vyr.lytis):
  1. katinas turi kilmės dokumentą, kuriame nurodytos ne mažiau nei 3 kartos;
  2. katinas kergimo metu yra ne jaunesnis nei 10 mėnesių.
  3. katinas, priklausantis Klubo nariui, yra registruotas Klube;
  4. katinas turi gauti:
   1. ne mažiau kaip 3 įvertinimus „puikiai“ (angl.Ex) iki pirmo kergimo;
   2. katinas, turintis Kačiuko ar Jaunimo Čempiono titulą ir turintis tai patvirtinantį titulo sertifikatą, turi gauti ne žemesnį ir ne mažiau kaip 1 įvertinimą „puikiai“ (angl.Ex) kasmet ne žemesnėje nei atviroje klasėje;
   3. katinams, turintiems Čempiono titulą ir turintiems tai patvirtinantį titulo sertifikatą, suteikiama nuolatinė teisė kergtis nedalyvaujant parodose;
 2. Įskaitomi visi Pasauliniam Kačių Kongresui (WCC) priklausančių sistemų įvertinimai.
 3. Kates leidžiama kergti ne vien su Klube registruotomis Katėmis, tačiau pastarosioms galioja tokie patys reikalavimai.
 4. Nuo reikalavimų veisiamoms katėms ir katinams atleidžiamas veisėjas, jei jis atitinka visus šiuos reikalavimus:
  1. Veisėjas turi ilgametę kačių veisimo patirtį t.y. ne mažiau kaip 5 metų stažą, ir pateikia jo vardu registruoto Veislyno pažymėjimą;
  2. Veisėjas turi įregistruotas ne mažiau kaip 10 kačiukų vadų.

 

 

 

III.DRAUDIMAI VEISIAMOMS KATĖMS

 

 1. Draudžiama:
  1. katę kergti daugiau nei 2 (du) kartus per metus;
  2. veisti baltas kurčias Kates;
  3. kergti katę po 3 Cezario pjūvių;
  4. kergti Kates su matoma bambos išvarža;
  5. veisti Kates, turinčias akivaizdžių defektų ir turinčių arba nešančių genetinį broką, apie kuriuos galima spręsti iš ankstesnių šios poros palikuonių;
  6. kergti katę vienos rujos metu daugiau kaip su vienu katinu ir/arba kergti su kitu katinu, jei po pirmo kergimo praėjo mažiau kaip 5 savaitės;
  7. su vaikinga kate dalyvauti parodose;
  8. veisti vyresnes nei 8 metų amžiaus kates (mot. lytis).

 

 

IV.KERGIMAS IR JO PLANAVIMAS

 

 

 1. Kergimas turi būti planuotas ir tikslingas.
 2. Kergime galima naudoti tik tas veislių kombinacijas, kurios neprieštarauja WCF taisyklėms.
 3. Klubo narys privalo kreiptis raštu į Klubą su prašymu išduoti specialų vienkartinį leidimą kergimui bei tokio kergimo tikslų paaiškinimu šiais atvejais:
  1. glaudaus giminingo kergimo atveju: sesuo x brolis, mama x sūnus, tėvas x dukra;
  2. kitais atvejais, kai veisimo metu gali būti pažeidžiamos šios veisimo taisyklės.
 4. Klubo narys privalo raštu informuoti Klubą, jei veisimo metu buvo pažeista bent viena veisimo taisyklė ir dėl šio pažeidimo nebuvo gautas specialus leidimas kergimui bei pateikti Klubo valdybai laisvos formos pasiaiškinimą.

 

V.KAČIUKŲ VADOS APŽIŪRA

 

 1. Veisėjui pageidaujant, Klubas gali organizuoti vados kačiukų apžiūrą.
 2. Apžiūros metu teikiama pagalba veisėjams nustatant vados kačiukų lytį, spalvą bei pildant kačiukų aktavimo formą (prašymą išduoti kilmės dokumentus(angl. Pedigree)).
 3. Visi vienos vados kačiukai apžiūrimi vienu metu.
 4. Kačiukai apžiūrimi nuo 2 iki 4 mėn. mėnesių amžiaus.

 

 

VI.KILMĖS DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

 

 

 

 1. Visi kačiukai gimę nuo Klube registruotų kačių privalo turėti kilmės dokumentus.
 2. Visiems kačiukams suteikiami vardai. Vienos vados kačiukų vardai turi prasidėti ta pačia raide.
 3. Vadų vardų pirmosios raidės nustatomos lotynų abėcėlės tvarka: A,B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L,M, N, O,P, Q, R, S,T,U, V,W, X, Y, Z.
 4. Pilnas kačiuko vardas - tai jo ir veislyno vardas kartu. Pilnas kačiuko vardas negali būti ilgesnis nei 25 simbolių. Klubui išdavus kačiuko kilmės dokumentą, jo vardas negali būti keičiamas.
 5. Kačiukų kilmės dokumentuose be kitos privalomos informacijos nurodomi jų tėvų titulai, patvirtinti iki prašymo išduoti kačiukų vados kilmės dokumentus dienos. Klubui turi būti pateiktos titulų sertifikatų kopijos.
 6. Iki kilmės dokumentų išdavimo, kačiukai privalo būti paženklinti poodine mikroschema.
 7. Visi kačiukai gali būti perduoti naujam savininkui tik pagal perdavimo-priėmimo arba pirkimo-pardavimo sutartį.
 8. Naujiems savininkams gali būti perduodami ne jaunesni nei 3 mėnesių, dehelmintizuoti ir paskiepyti kačiukai.
 9. Nesikreipus į klubą dėl vados kačiukų kilmės dokumentų išdavimo iki kačiukams sukaks 4 mėnesiai, taikomas papildomas mokestis kiekvienam išduodamam kilmės dokumentui.

 

 

VII.REKOMENDACIJOS VEISIAMOMS KATĖMS

 

 1. Patikrinti Kačių sveikatą prieš kiekvieną kergimą.
 2. Prieš katės kergimą pasirūpinti jos skiepų galiojimu.
 3. Rekomenduojama kreiptis į klubą konsultacijos, turint abejonių dėl kergimo atitikimo veislės standartui ar spalvų suderinamumo.
 4. Į naujus namus kačiuką perduoti praėjus ne mažiau kaip savaitei po antros kačiuko vakcinacijos.
 5. Rekomenduojama atlikti veisiamoms katėms genetinius testus pagal tai veislei būdingų ligų sąrašą (sąrašas pridedamas).

 

 

VIII.NUOBAUDOS UŽ TAISYKLIŲ NESILAIKYMĄ

 

 1. Už šių Taisyklių reikalavimų nesilaikymą Klubo nariui gali būti taikomos šios nuobaudos:
  1. pažeidus šių Taisyklių reikalavimus pirmą kartą, Valdyba turi teisę skirti raštišką įspėjimą Klubo nariui;
  2. antrą kartą per 3 metus pažeidus šių Taisyklių reikalavimus, Valdyba turi teisę skirti pakartotinį raštišką įspėjimą Klubo nariui.
  3. trečią kartą per 3 metus pažeidus šių Taisyklių reikalavimus, Klubo narys yra šalinamas iš klubo, informavus jį apie tai raštu.

 

IX.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Šios Taisyklės gali būti keičiamos Valdybos sprendimu.
 2. Taisyklėse neaptartus kačių veisimo klausimus sprendžia Klubo Valdyba.